Les modificacions de pressupost i del POUM segueixen sent les protagonistes dels Plens

Era d’esperar que un cop passada la Festa Major arrencaria el nou curs polític amb la convocatòria del Ple municipal un cop superades les vacances d’estiu.

Des de la CUP Bellpuig-Seana esperàvem un Ple carregat a causa de l’aturada estiuenca, però no ha estat així i l’ordre del dia estava compost per només sis punts, dels quals tres són merament formals i protocol·laris com és l’aprovació de l’acta anterior, els informes d’alcaldia i els precs i preguntes. La resta es tractava d’una modificació de crèdit, en concret la tercera del pressupost de 2016, l’aprovació del text refós de la modificació número 9 del POUM i l’aprovació de la disposició general de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal

Així doncs, ens disposàvem a abordar la primera modificació de crèdit del nou curs polític. Aquesta consistia en que arran d’un augment dels ingressos per valor de 47.500€ provinents de la recaptació del IAE (Impost sobre l’activitat econòmica) per una quantitat de 17.500€ i la resta, 30.000€ provinents d’una subvenció de la Diputació de Lleida pel clavegueram de la Zona Industrial Oest, l’equip de govern decidia destinar gran part d’aquest augment dels ingressos, en concret 45.000€, a les millores del poliesportiu municipal per renovar el sistema de calefacció de les instal·lacions. Els 2.500€ restants els destina a maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. Des de la CUP ens vam abstenir, perquè pensem que sempre que existeix la possibilitat d’augmentar les partides de despesa del pressupost no es consulta mai a la resta dels grups polític i menys a la ciutadania, i per norma general sempre es destinen aquests excedents a projectes tècnics i equipaments, sense contemplar la possibilitat d’augmentar partides relacionades amb els serveis socials o educació, per exemple. Volem manifestar que no estem en contra de renovar el sistema de calefacció del poliesportiu que de ben segur que suposarà una millora per l’estalvi energètic i la sostenibilitat ambiental, simplement ens abstenim per l’actitud de l’equip de govern de no consultar mai l’opinió de la ciutadania per establir les prioritats de despesa quan existeixen casos d’excedents pressupostaris, i tenint en compte que la despesa acumulada en aquesta segona fase de les obres del poliesportiu ja ascendeix al voltant del mig milió d’euros, potser hauria estat encertat mirar on es podien destinar aquests recursos de forma col·lectiva i no tirar pel dret com és habitual. El punt va quedar aprovat amb els set vots favorables de convergència i Fem-Bellpuig.

A continuació, tocava abordar la modificació número 9 del POUM. El motiu d’aquesta modificació sorgeix arran de les demandes i pressions de diversos particulars que amb l’aprovació del POUM van veure com terrenys de la seva propietat varen passar de ser rústics a sòl urbanitzable delimitat, i com a conseqüència d’aquest canvi de categoria urbanística els propietaris van passar de pagar un IBI de rústic a un IBI de sòl urbà. En un principi, en el temps de la bombolla immobiliària aquest increment impositiu no suposava un problema, ja que la venta dels terrenys es podia realitzar sense massa problemes degut a la gran demanda que existia, però un cop esclata la bombolla i la crisis aquests terrenys es converteixen en un problema pels propietaris, perquè estan pagant un IBI de sòl urbà per un terrenys que seguiran sense urbanitzar a molt llarg termini. Aquest fet també és conseqüència d’haver aprovat un POUM que no s’ajusta gens a la realitat i context de la nostra vila.  Des de la CUP ho hem manifestat en reiterades ocasions que creiem que toca fer un POUM nou de forma participada per decidir entre totes quin és el Bellpuig que volem per un futur, però sobretot per tenir un POUM que realment s’adeqüi al context actual. L’equip de govern pensa que és millor conservar l’actual i seguir-lo modificant contínuament amb l’argument que refer-lo de nou és molt car, però nosaltres pensen que a llarg termini serà més car pagar les continues modificacions que s’hauran de realitzar. De fet en aquest punt vam realitzar un prec per saber quina és la quantia gastada pel consistori en totes les modificacions del POUM realitzades. Tenim coneixement que aquesta modificació ha suposat un cost de 6.450€ a l’ajuntament. En definitiva, el punt quedà aprovat amb els sis vots favorables de convergència i les abstencions de la CUP i Fem-Bellpuig.

Per últim, tocava l’aprovació de la disposició general de la creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal. Es tracta d’un tràmit pel compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades on l’ajuntament recull diverses dades sobre els càrrecs electes i treballadors del consistori amb l’objectiu de posar-los a disposició de la ciutadania en aquells casos que s’estimi convenient. Des de la CUP vam creure convenient abordar el debat sobre quines dades haurien de ser públiques al web de l’ajuntament per fer del consistori una institució més transparent, i pensem que en el cas dels càrrecs electes s’haurien de publicar les dades referents a les propietats i possessions, les dades de tipus laboral, les de tipus economicofinanceres com els ingressos i les rentes, a més a més, de les dades identificatives, les acadèmiques i professionals. Des de convergència veuen la qüestió amb certa polèmica, ja que creuen que no és necessari que qualsevol persona pugui tenir coneixement d’aquesta informació per diversos motius com la motivació de segrestos i la implicació de terceres persones que no tenen res a veure amb la vida política municipal i s’estimen més que sigui el secretari qui doni l’accés a la informació amb un justificació prèvia. Tot i això, aquest debat serà abordat amb posterioritat per decidir quines d’aquestes dades seran publiques al web de l’ajuntament. Pel que fa a la votació el punt fou aprovat per unanimitat de totes les forces polítques.

Per acabar, l’equip de govern ens va citar el dia 10 d’octubre per assistir a la presentació de l’auditoria externa, realitzada per CONGIAC, sobre la gestió del cicle integral de l’aigua on per fi podrem conèixer en quin estat es troba el nostre sistema de subministrament i podrem decidir quin ha de ser el futur model de gestió de l’aigua potable a la nostra vila, si seguim amb l’externalització de la gestió o apostem per recuperar i remunicipalitzar el servei tal i com venim reclamant des que vam entrar a l’ajuntament.

També ens hem citat el dia 11 de novembre per abordar les futures ordenances fiscals que hauran de ser aprovades a finals d’any.  

L'Ajuntament augmenta per valor de 47.500€ el pressupost aprovat previst i el destina a les obres de millora del poliesportiu. Des de la CUP demanem a l'equip de govern poder consultar als altres partits i la ciutadania on destinar els ingressos de pressupost.