Crònica del Ple en el qual CDC desestima la moció de suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre

Dimarts 21 de març va tenir lloc el primer Ple municipal de l’any 2016. El Ple es preveia curt, i així va ser, menys de seixanta minuts van ser els necessaris per enllestir totes les qüestions d’un ordre del dia compost per nou punts. Un modificació de crèdit, dos modificacions del POUM  i un pla de millora urbana van ser els punts tranquils del Ple, a diferència del debat i votació de les dos mocions presentades per la CUP Bellpuig-Seana que feien referència al posicionament en contra del nou Pla Hidrològic Nacional per part de l'Ajuntament i a la retirada d'una verge de la recepció  de l'ajuntament, demanant la laïcitat de l'administració pública. Totes dues rebutjades.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NUM 1 DEL PRESSUPOST DE 2016.

El total de la modificació ascendeix a un augment de les despeses per valor de  72.425€. Aquest augment es deu en gran part a la necessitat de l’ajuntament de contractar la redacció de projectes tècnics. Així doncs, per una banda tenim una augment de despesa de 25.000€ que s’afegeixen a la partida de les millores del poliesportiu per contractar els tècnics que supervisaran les obres. Per una altra banda, trobem un augment 18.000€ a la partida de la instal·lació de la bassa reguladora  per la redacció d’un projecte d’impacte ambiental ja que aquesta nova infraestructura s’ubica en una zona ZEPA. Per últim, consta la creació d’una nova partida de 20.000€ destinada a la redacció de futurs projectes tècnics que segons l’equip de govern es van oblidar d’incloure en l’aprovació del pressupost de 2016.

La quantitat restant del total està conformada per una despesa de 3.500€ per millores informàtiques de l’ajuntament, concretament, la instal·lació d’un nou software que permetrà la gestió d’expedients online.  I la darrera partida de 5.925€ de transferències corrents al circuit de Motocròs. Aquesta quantitat no representa un augment sinó que passa del capítol IV (transferències corrents) al capítol VII( transferències de capital).

Aquestes noves despeses es finançaran a partir de 28.500€ del fons de contingència i 38.000€ d’un augment d’ingressos previst en la recaptació de l’IBI.

Pel que fa al sentit del vot de la CUP ens vam abstenir manifestant que veiem arriscat deixar el fons de contingència amb només 16.500€ per afrontar possibles imprevistos. I que tampoc comprenem com és possible que dos obres, com són la millora del poliesportiu i la instal·lació de la bassa reguladora, que ja estan previstes des de 2015 no incorporessin aquestes despeses en els seus respectius pressupostos. La resposta fou que s’hagués pogut incloure, però que no es va fer.

 

MODIFICACIONS DEL POUM.

La primera es tracta de la modificació del POUM NUM 10.  Consisteix en el canvi de qualificació d’uns terrenys inclosos en el PAU-23, de sistema d’equipaments a sòl industrial. El que es pretén és vendre aquests terrenys a l’empresa TOP CABLE  i amb la quantitat obtinguda de la venta adquirir nous terrenys per ampliar la zona esportiva municipal. Des de la CUP i vam votar a favor ja que pensem que la situació d’aquest terreny en concret no és preveu útil per la instal·lació d’equipaments, com si que ho serà la possibilitat de fer-ho a la zona esportiva. Sabem que l’equip de govern ja està treballant en la futura adquisició, però al pregunta sobre l’estat d’aquesta la resposta fou que ja se’ns informaria en un futur.

La segona modificació es tracta de la NUM 11 que preveu ajustar els límits de la qualificació urbanística industrial 7a i 7b del PAU-25. Simplement és corregir unes línies del plànol que no van ser traçades correctament. La CUP hi va votar a favor ja que entenem que es tracta de corregir un error i on les parts implicades. COTECNICA i BERNAUS hi estan d’acord.

 

MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE SUPORT  A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE I A LA LLUITA CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO DEL EBRO.

Fou en aquest moment del Ple on des del grup de la CUP ens quedarem del tot perplexos davant el vot en contra del grup de CDC. No entenem com l’equip de govern no dona suport a una moció de suport a un moviment com la PDE, que lluita per la defensa i preservació de la integritat territorial de la nostra nació. Els arguments esgrimits per l’alcalde foren del tot circumstancials afirmant que ara no és el moment ni el lloc de debatre sobre aquestes qüestions, que aquestes havien de ser abordades en un futur parlament que ja definiria un Pla Hidrològic Nacional. El cas és que la moció presentada no definia cap Pla Hidrològic concret, simplement, demanava el rebuig de l’ajuntament de Bellpuig al Pla hidrològic imposat des de Madrid i ratificar la Directiva Marc de l’Aigua , fet que creiem que estem tots d’acord, ja que sinó ens costa entendre que hi feien tots els líders de CDC a la manifestació organitzada per la PDE a Amposta, el passat diumenge 7 de febrer.

Des de la CUP no comprenem quin tipus d’argumentació és aquesta. Estem construint una República i els ciutadans és mereixen saber quina és la República Catalana que pretenen construir els membres de l’equip de govern. Ara bé, amb gestes com les d’ahir demostren que no estan disposats a lluitar contra les imposicions de l’Estat espanyol des del municipalisme. El mateix argumentari fou esgrimit quan varem presentar una moció a favor de la ILP a favor d’una Escola Pública, que bàsicament representa el rebuig a la LEC, que no deixa de ser una traducció al català de la LOMCE. Quan vostè, en els seus discursos, parla de l’amor que sent pel seu país a la resta ens agradaria saber com vol que sigui aquest país, de fet ara entrem en aquesta fase del joc l’ha de començar a definir com ha de ser la futura República Catalana i creiem que els bellpugencs i bellpugenques tenim el dret a saber que  pensa el nostre alcalde al respecte de qüestions tant importants com són l’educació i la integritat i sostenibilitat territorial. Ja n’hi ha prou de tirar pilotes fora. Almenys haurien pogut optar per l’abstenció, que s’escau més davant del seu argumentari, enlloc de votar en contra ja que sembla que estiguin a favor de Pla Hidrològic proposat per Madrid.

MOCIÓ PER LA RETIRADA DE LA VERGE DE LA RECEPCIÓ DE L’AJUNTAMENT.

En primer lloc, volem deixar clar que aquesta moció no té res a veure amb la festivitat del Dolors que es celebra a Bellpuig, de la qual el grup de la CUP no volem prohibir-la com corria per algunes veus del poble aquests darrers dies. La nostra posició respecte a la celebració de la processó serà exposada en la següent edició del Pregoner.

El tema que ens ocupa és que l’alcalde, va adquirir una verge per valor de 37€  i pagada amb diners de les arques públiques per posar on hi havia la "mare de deu de la pudor" que van robar. FInalment, com que no es va poder col·locar on tocava, per diversos motius i malentesos, ha acabat col·locada a la recepció de l’ajuntament. És aquest fet pel qual el nostre grup va decidir entrar aquesta moció al Ple demanant que es retirés la verge de l’edifici de l’ajuntament i que l’alcalde abonés la quantitat esmentada pel simple fet de demanar unes institucions públiques laiques.

No era d’estranyar que l’equip de govern hi votés en contra, però si que ens va sorprendre que el regidor de Fem Bellpuig (ERC) s’abstingués al respecte. Davant  l’interrogant de l’alcalde de si guardar la representació de la verge a les golfes o la recepció, i per petició expressa d’una persona de l’ajuntament, es va decidir col·locar la verge a la recepció. Així com qualsevol persona té dret a demanar que s’hi posi, nosaltres també tenim el dret a demanar, com a grup majoritari de l’oposició que som, que es retiri i no per una qüestió personal nostra, sinó perquè entenem que independentment de la creença de cadascú, l'ajuntament, o com a mínim la recepció, han des ser espais neutres.

Així doncs, l’alcalde va justificar la col·locació de la verge degut a una demanada personal d’algun treballador de l’ajuntament, a més a més, del seu criteri personal i la seva confessionalitat cristiana. Des de la CUP volem manifestar que cal respectar el caràcter laic que han o haurien de promoure les institucions públiques, tant en el si de la institució com en l’espai públic. Per tant, entenem que els criteris personals i les confessionalitats religioses no tenen cabuda en la justificació esgrimida per l’alcalde.

CDC vota en contra d'una moció que demanava el suport a Plataforma en Defense de l'Ebre i un posiconament contrari al Nou Pla Hidrològic Nacional aprovat per l'Estat Espanyol a principis dany.