Crònica del ple del cartipàs

L’ordre del dia del Ple estava compost per setze punts, dels quals només farem menció d’aquells que creiem més rellevants: règim de sessions plenàries i de la junta de govern local, nomenament de regidors responsables de les àrees, fixació del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació municipals, constitució de la Comissió de comptes i la designació de representants a organismes col·legiats municipals i supramunicipals i altres òrgans.

El primer punt del Ple era l’aprovació de l’acta anterior. Els regidors de la CUP vam votar a favor de l’aprovació, però vam remarcar que no estem conformes en que es tardi tant temps en publicar les actes. A dia d’avui, encara no tenim l’acta del Ple que ara us estem explicant -i per prudència a no faltar a la veritat, ja que la  memòria ens podria jugar una mala passada- no us podem informar de les respostes a les nostres interpel·lacions per part l’equip de govern.  També vam aprofitar aquest punt per comunicar que retornàvem la insígnia que ens van donar  el dia de la constitució del nou consistori, ja que aquestes tenen un cost de vint  euros cadascuna. Despesa que trobem del tot innecessària com ja vam comentar amb el cas del Consell Comarcal.

El quart punt de l’ordre del dia era el règim de sessions plenàries i de la junta de govern local. En aquest punt vam demanar a l’equip de govern que vetlli perquè la informació prèvia relativa als Plens sigui transmesa amb més antelació, ja que fins  el dilluns tretze de juliol no vam realitzar la sessió informativa i el Ple es celebrava dos dies després.

El cinquè punt de l’ordre del dia era donar compte del nomenament de regidors responsables de les àrees municipals. Com podeu observar a la taula, a la segona columna, teniu les carteres de les quals és responsable cada regidor/a.  Des de la CUP vam manifestar que no entenem com es produeix una divisió tan poc  equilibrada entre els regidors de l’equip de govern: hi ha regidors amb quatre i cinc carteres i d’altres només amb una. Vam manifestar que esperàvem que aquesta divisió no es degués a la importància que l’equip de govern li atorga a les diverses temàtiques (entenent que aquells regidors que n’acumulen més sigui  perquè algunes d’aquestes siguin menys importants). També vam demanar si ens podien definir les línies estratègiques de cadascuna de les carteres, però no va ser  possible in situ per la qual cosa vam demanar que es comprometessin amb una  data per fer-ho públic. Seguim a l’espera.

El sisè punt era la constitució de la Comissió de comptes. En aquest punt ens vam abstenir perquè considerem insuficient que només hi hagi una sola convocatòria anual. Els regidor d’hisenda es va comprometre a informar-nos dels comptes 

sempre que ho demanéssim, però vetllant per la transparència i el bon govern, vam proposar a l’equip de govern la convocatòria de la comissió especial de comptes amb caràcter informatiu abans de cada Ple municipal.

El novè punt era la fixació del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació. Hem confeccionat una taula amb aquestes dades per  cadascun dels regidors de l’equip de govern, a més a més, d’una comparativa dels seus ingressos amb el SMI (Salari Mínim Interprofessional que és d’un total de 648,60€/mes amb una dedicació de 37,5h treballades a la setmana, o l’equivalent a 4,02€/hora). En el codi ètic de la CUP defensem que les retribucions dels representants públics amb dedicació exclusiva haurien d’estar limitades a un màxim de 2,5 vegades el SMI, al voltant d’uns 1.600€ al mes. D’aquesta manera, els representants polítics, que són els que aproven salaris mínims vergonyosos com el que tenim al nostre país, tenen una aproximació a la realitat de la gran majoria de persones que ells diuen representar. Com podeu observar a la taula, els salaris dels membres de l’equip de govern sobrepassen aquest criteri del codi ètic de la CUP. 

També voldríem destacar que respecte al Cartipàs de 2011, l’Ajuntament del nostre poble gastarà aproximadament uns 20.000€ més cada any per pagar els salaris dels regidors de l’equip de govern, fet que trobem inadmissible tenint en compte la situació precària de molts dels veïns de Bellpuig. Per tot això vam votar en contra d’aquest punt.

No ens volem oblidar de mencionar que el passat dijous vint-i-tres, durant el transcurs del Ple del Cartipàs del Consell Comarcal, ens vam assabentar que el nostre batlle renunciava al salari corresponent a l’Ajuntament de Bellpuig quedant-se només amb un salari de 3.238,21€ per una dedicació de 34h/setmana com a president del Consell Comarcal. Aprofitem per preguntar-li perquè no ho va anunciar al Ple de Bellpuig com tocava, i si ara, que no té cap tipus de dedicació a l’Ajuntament cobrarà l’assistència als Plens i a les Juntes de Govern.

També volem informar-vos que els regidors de la CUP destinarem tots els ingressos personals provinents de l’Ajuntament i del Consell Comarcal, a més a més, de les retribucions del grup municipal - que creiem que són excessives tenint en compte la situació econòmica i social per la que passa el país- a la nostra organització amb l’objectiu de dinamitzar la vida política de la ciutadania i a fomentar la participació d’aquesta en aquelles qüestions d’interès públic. També ens comprometem a explicar i fer públics els pressupostos del nostre grup polític de forma anual. Comunicar-vos que vam emplaçar a la resta de grups municipals a fer públics els seus pressupostos com ja vam fer amb el pressupost de la campanya electoral i que seguim sense saber. 

El desè punt era la designació de representants a organismes col·legiats municipals i supramunicipals i altres òrgans. Ens vam abstenir perquè considerem que no sabem prou detalladament el funcionament d’aquests òrgans. Ens referim a que desconeixem la periodicitat en què es convoquen, si s’aixeca acta pública de les sessions i quines competències té assumit cada òrgan. Igualment, creiem que tampoc està prou definida la participació de la ciutadania en aquests organismes. 

Finalment, també vam manifestar que vetllant per la transparència i l’esperit propositiu, considerem que els partits de l’oposició haurien d’estar representats en tots i cadascun d’aquest òrgans. 

 

 

L’Ajuntament del nostre poble gastarà aproximadament uns 20.000€ més cada any per pagar els salaris dels regidors de l’equip de govern.